مقالات - دولت دانا

مقایسه چهار متدولوژی برتر معماری سازمانی

بیست سال پیش رشته ای جدید متولد گردید که خیلی زود به نام معماری سازمانی شناخته شد و در صدد نشان دادن دو مشکل برآمد: IT • پیچیدگی سیستم های با نیازهای کسب و کار IT • تطبیق پذیری ضعیف سیستم های مشکلات فوق باعث صرف هزینه بیشتر و بدست آوردن ارزش کمتر می گردد. این مسایل اولین بار 20 سال پیش تشخیص داده شد و به طور نهایی رشد می کنند شانس به دست آوردن ارزش IT امروزه به نقطه بحرانی رسیده است. در حالی که هزینه و پیچیدگی سیستم های و محصول از این سیستم ها به طرز باورنکردنی کاهش می یابد و سازما نهای بزرگ دیگر نمی توانند این مساله را نادیده بگیرند. به نظر می رسد که رشته معماری سازمانی حدود 20 سال پیش به طور حیرت انگیزی این مساله را پیش گویی کرده بود. در بیست سال گذشته بسیاری از روش ها ی معماری سازمانی آمدند و رفتند. این در حالی است که 90 درصد آنها از چهار روش زیر استفاده کردند: • چارچوب زکمن برای معماری سازمانی (TOGAF) • چارچوب • معماری سازمانی فدرال • روش گارتنر در این مقاله چهار روش فوق مورد بررسی قرار گرفته و سعی م یشود روشی برای انتخاب یکی از این مدلها و یا ترکیبی از آنها برای یک سازمان معرفی گردد. حامد هاشم
بیست سال پیش رشته ای جدید متولد گردید که خیلی زود به نام معماری سازمانی شناخته شد و در صدد نشان دادن دو مشکل برآمد:
IT • پیچیدگی سیستم های
با نیازهای کسب و کار IT • تطبیق پذیری ضعیف سیستم های
مشکلات فوق باعث صرف هزینه بیشتر و بدست آوردن ارزش کمتر می گردد. این مسایل اولین بار 20 سال پیش تشخیص داده شد و به طور نهایی رشد می کنند شانس به دست آوردن ارزش IT امروزه به نقطه بحرانی رسیده است. در حالی که هزینه و پیچیدگی سیستم های و محصول از این سیستم ها به طرز باورنکردنی کاهش می یابد و سازما نهای بزرگ دیگر نمی توانند این مساله را نادیده بگیرند. به نظر می رسد که رشته معماری سازمانی حدود 20 سال پیش به طور حیرت انگیزی این مساله را پیش گویی کرده بود.
در بیست سال گذشته بسیاری از روش ها ی معماری سازمانی آمدند و رفتند. این در حالی است که 90 درصد آنها از چهار روش زیر
استفاده کردند:
• چارچوب زکمن برای معماری سازمانی
(TOGAF) • چارچوب
• معماری سازمانی فدرال
• روش گارتنر
در این مقاله چهار روش فوق مورد بررسی قرار گرفته و سعی م یشود روشی برای انتخاب یکی از این مدلها و یا ترکیبی از آنها برای یک سازمان معرفی گردد.
حامد هاشم

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.