* نام * نام خانوادگی
* کد ملی
* مقطع تحصیلی * رشته تحصیلی
* سابقه کاری (3 مورد محل کار - پست سازمانی - از سال تا سال) حداقل یک مورد
* ایمیل * تلفن همراه
* تلفن ثابت
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.